ทำความดี

เกียรติบัตรแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ได้จากการนำเงิน 505 บาท ไปส่งมอบคืนเจ้าของ